Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Projekt nr POWR.05.04.00-00-0073/16 pn.
Lekarze w trójwymiarze – szkolenia USG w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.4: Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego