kontakt w sprawie RODO:

Inspektor danych osobowych Joanna Grabowska rodo@cpioz.pl 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest , Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia, ul. M. J. Piłsudskiego 226 32 – 555 Zagórze.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować  poprzez maila: rodo@cpioz.pl we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji świadczeń zdrowotnych oraz zarządzania udzielaniem tych świadczeń. Podstawą prawną przetwarzania pozyskiwanych danych osobowych jest ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, b, f, art.9 ust. 2 lit.j, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. .Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniwsienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. .Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będę:

 – dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora,

 – operatorzy pocztowi i kurierzy,

 – banki w zakresie płatności,

– podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usługi,

 – organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych

  • Powierzone dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów, a udostępniane są wyłącznie podmiotom do tego uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz na podstawie stosownych upoważnień.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jako wymóg ustawowy w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych niezbędne.
  • .Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
  • Powierzone dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.